Avtalevilkår


Sist oppdatert: 17. jan. 2023 10:10

1 INNLEDNING

1.1 Disse vilkårene gjelder for eiendomsmeglere som ønsker å bruke Meglersiden til å motta leads og markedsføre tjenestene sine.

1.2
Meglersiden er en digital tjeneste der privatpersoner og bedrifter, heretter «Brukerne», kan beskrive jobber de ønsker utført og gi vurdering av utførelsen, og hvor eiendomsmeglere gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om relevante leads, heretter «Tjenesten». Som del av Tjenesten er også inkludert mulighet for eiendomsmeglere å lage en egen profilside.

1.3
Tjenesten leveres av Schibsted Norge SMB AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «oss, vi eller våre». Eiendomsmeglerbedrift som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

1.4
Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per e-post, SMS eller på annen hensiktsmessig måte som vi legger til rette for. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

1.5
Vi står fritt til å avslå Bedriftens forespørsel om å inngå avtale om bruk av Tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med Bedriften eller dens representanter/ansatte (herunder slik opptreden som nevnt i punkt 7.2 nedenfor), Bedriftens renommé som en seriøs aktør osv.

1.6
Vedkommende som inngår avtale på Bedriftens vegne bekrefter å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.

2 ENDRINGER

2.1 Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.

2.2
De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for Bedriften på meglersiden.no

2.3
Vi har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel.

3 OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

3.1 Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og for at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er registrert i Tjenesten om Bedriften er oppdatert.

3.2 Bedriften må være registrert i Foretaksregisteret for å kunne benytte Tjenesten. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss.

3.3 Hvis vi mener at det er saklig behov for det, gjennomføres kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på nytt ved behov. Vi står fritt til å avslå forespørsel om abonnement, og dessuten til å avslutte et abonnement med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.

3.4 Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle leads og/eller kundeinformasjon til andre.

3.5 Oppdragene som brukerne av Tjenesten legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Oppdrag vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen avtale med oppdragsgiver om oppdrag som skal utføres.

3.6 Vi kan dele Bedriftens data slik som kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse og postadresse med våre samarbeidspartnere for markedsføringsformål.

3.7 Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om Bedriften.

4 VARIGHET OG OPPHØR

4.1 Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtalen i henhold til punkt 1.4.

4.2
Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal fortsette må parten si opp avtalen skriftlig. Avtalen vil da avsluttes med umiddelbar virkning.

4.3
Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten. Bedriften vil da miste sin tilgang til å motta leads. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

4.4
Dersom Bedriften sier opp avtalen må Bedriften fremdeles betale for leads de har mottatt før vi har iverksatt oppsigelsen.

4.5
Ved Bedriftens vesentlige brudd på disse vilkårene, kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til Bedriften.

4.6
Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan vi heve avtalen med umiddelbar virkning.

4.7
Bedriften skal holde oss skadesløs for tap som vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen.

5 PRIS OG BETALING

5.1 Avtalt pris per lead fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.4.

5.2
Avtalt pris per lead kan øke etter avtaleinngåelse. Slik prisendring kan for eksempel være basert på boligtype, område, nye funksjoner eller lignende. Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før prisendring. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen ved skriftlig melding til oss. I så fall opphører avtalen med umiddelbar virkning. Dersom prisøkningen per lead ikke overstiger 5 %, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og Bedriften vil motta faktura med ny pris per lead.

5.3
Fakturering skjer etterskuddsvis og hver måned. Faktura blir sendt per e-post og/eller per post, eventuelt gjennom andre betalingsløsninger som er satt opp etter avtale. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato.

5.4
Alle priser er angitt ekskl. mva.

5.5
Ved forsinket eller uteblitt betaling kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.

6 RETTIGHETER

6.1 Vi eier alle rettigheter til Tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, herunder innholdet på Bedriftens profilside, vurderinger osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel til markedsføring av Bedriften, må forhåndsklareres med oss.

7 BEDRIFTENS OPPTREDEN OG BRUK AV TJENESTEN

7.1 Vi gjør vårt ytterste for at det både skal være, og oppleves som, trygt for våre brukere å benytte Tjenesten. Det er derfor avgjørende at Bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i alle sammenhenger.

7.2
Vi har rett til, permanent eller midlertidig, å stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten dersom Bedriften misligholder sine forpliktelser etter avtalen, herunder blant annet hvis vi har kunnskap eller mistanke om at Bedriften eller representanter for Bedriften (herunder meglere tilknyttet Bedriften):

a) Har opptrådt på en måte som anses upassende overfor Brukerne, Bedriftens kunder eller andre,

b) Er useriøs i utførelsen av sine tjenester,

c) Bruker Tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam,

d) Publiserer uriktig eller upassende innhold på Tjenesten,

e) Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske leads,

f) På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler,

g) Opptrer på en måte som er egnet til å skade oss eller Tjenesten,
h) For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene.

7.3
Vi vil normalt forsøke å varsle Bedriften om at tilgangen til Tjenesten er eller vil bli stengt, og søke å få Bedriftens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter vår mening er tilstrekkelig alvorlig kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.

7.4
Stengning medfører at Bedriften mister retten til å motta leads i den tid Tjenesten vil være utilgjengelig. Dersom Bedriften på permanent basis utestenges fra bruk av Tjenesten, regnes avtalen som opphørt med umiddelbar virkning. Bedriften vil ikke bli belastet for leads de ikke mottar i gjeldende periode.

7.5
Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller annen informasjon som Bedriften har lagt inn på Tjenesten, og som etter vår vurdering er i strid med denne avtalen, eller som på annen måte kan anses som støtende, upassende eller egnet til å sette bransjen, Tjenesten eller oss i et dårlig lys.

8 BRUKERNES VURDERING AV BEDRIFTEN OG MEGLERE

8.1 Tjenesten inneholder funksjonalitet som gjør at Brukerne kan vurdere meglers innsats, kundebehandling og oppdragsutførelse, og vi oppfordrer Brukerne til å gjennomføre slik vurdering. Ved å inngå avtale om bruk av Tjenesten aksepterer Bedriften og dets meglere å bli vurdert, og at slike vurderinger publiseres på Tjenesten. På Bedriftens profilside vil det vises gjennomsnittlig score for vurderinger Bedriftens meglere har mottatt. Bedriften kan ta kontakt med oss dersom Bedriften ikke ønsker at slik gjennomsnittlig score skal vises.

8.2
Vi er ikke ansvarlige for Brukernes vurderinger, herunder eventuelle ytringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere vurderingen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under vurderingsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine vurderinger. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra Bedriften i enkelttilfeller eller for hele Tjenesten som sådan.

8.3
Vi er ikke en part i eventuelle tvister mellom Bedriften og Brukerne, og tar heller ikke stilling til uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene. Det betyr at vi heller ikke tar stilling til påstander i vurderinger og tilsvar som partene er uenige i.

8.4
Bedriften skal ikke, for å oppnå gode vurderinger fra Brukerne, benytte andre virkemidler enn det som er normalt for oppdragsutførelse og kundebehandling. Dette betyr for eksempel at Bedriften ikke skal tilby Brukerne prisfordel eller lignende mot at Brukerne gir gode tilbakemeldinger eller trekker tilbake tilbakemeldinger som allerede er gitt. Bedriften skal påse at ikke meglere tilknyttet Bedriften bryter denne bestemmelsen.

8.5
Bruker eller Bedrift kan be oss om å endre sin vurdering eller sitt tilsvar. Denne retten kan bare benyttes én gang pr vurdering eller tilsvar.

8.6
Vi kan på eget initiativ, både før og etter publisering, endre eller fjerne hele eller deler av vurderinger og tilsvar som inneholder upassende/krenkende språk eller på annen måte er i strid med retningslinjene våre.

8.7
For ytterligere informasjon, se «Retningslinjer for publisering av vurderinger på Meglersiden».

9 ANSVARSBEGRENSNING

9.1 Vi kan ikke holdes ansvarlig for noe tap Bedriften måtte lide som følge av bruk av eller feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. I den grad vi likevel skulle bli ansvarlig overfor Bedriften, er vårt erstatningsansvar uansett begrenset til et beløp tilsvarende tap av leads tilsvarende 1000 (tusen) kroner eks moms.

10 DIVERSE

10.1 Vi kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre avtalen til andre, og heller ikke selge eller på annen måte overføre leads til andre.

10.2
Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring som du finner her.

10.3 Det er kun eiendomsmeglere og eiendomsmeglerfullmektiger, samt kontorer som kan ha en profil på Meglersiden. Les mer om våre retningslinjer.

10.4
Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.